برچسب اخبار روز در موضوع سازمان تعزیرات حکومتی

حکم سوخت قاچاق صادر شد

حکم سوخت قاچاق صادر شد

شعب تعزیرات حکومتی در کشور پس از بررسی چندین پرونده تخلفات، قاچاق، و گران فروشی احکام خود را صادر کرد.

گزارش :

گفتگو

آخرین اخبار