اخبار روز سرویس گفتگو

شاهد ایرانی «دادگاه لاهه» درصد جانبازی ندارد!

شاهد ایرانی «دادگاه لاهه» درصد جانبازی ندارد!

«عبدالله شریفی قهوه چی سردشتی» شاهد بمباران شیمیایی سردشت بوده که برای شهادت، 28 روز در دادگاه لاهه بازجویی شده و نتیجه آن، محکومیت «فرانس فان آنرات هلندی» تامین کننده گازهای شیمیایی به عراق بود.

گزارش

یاداشت

عکس